NADLEŽNOST ZA SPOROVE - STVARNA I MESNA (član 28.-64. ZPP) 

I NEDOZVOLJENOST SPORAZUMA O STVARNOJ NADLEŽNOSTI 

(Član 64. stav 1. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI  -         OSNOVNI SUD U ______________ OGLAŠAVA SE STVARNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II -         Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Privrednom sudu u _____________, kao stvarno i mesno nadležnom.