NAKNADA I POGREŠNA UPLATA TROŠKOVA POSTUPKA

(Član 153. stav 1. ZPP i 350. ZOO)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ________________ i to sudija _____________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:REŠENJE

       


I  -         TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug i kamatu, pa se platni nalog ovoga suda  Pl. ______ od _______ godine u tom delu ukida.


II -         Navedeni platni nalog ODRŽAVA SE NA SNAZI u delu u kome je tuženi obavezan da tužiocu plati TROŠKOVE u iznosu od ________ dinara.