NAKNADA I POGREŠNA UPLATA TROŠKOVA POSTUPKA

(Član 153. stav 1. ZPP i član 350. ZOO)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog __________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:REŠENJE

       


I -         TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug i kamatu, pa se platni nalog ovoga suda  Pl. ______ od _______ godine u tom delu ukida.

       

II -         Navedeni platni nalog ODRŽAVA SE NA SNAZI u delu u kome je tuženi obavezan da tužiocu plati TROŠKOVE u iznosu od ________ dinara.