NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA POTREBNIH RADI VOĐENJA PARNICE

(Član 150. ZPP) - Varijanta 1

Forma parnične radnje povlačenja tužbe - član 196. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI -         TUŽBA JE POVUČENA


II -        OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove postupka u iznosu od _____________ dinara, u roku od 15 dana.