NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA POTREBNIH RADI VOĐENJA PARNICE - Varijanta 1

Forma parnične radnje povlačenja tužbe - član 196. ZPP

(Član 150. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI  -         TUŽBA JE POVUČENA


II -        OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove postupka u iznosu od _______________ dinara, u roku od 15 dana.