NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA POTREBNIH RADI VOĐENJA PARNICE 

(Član 150. ZPP) - Varijanta 2

Troškovi prevoda dokaza - član 232. stav 2. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


       

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:REŠENJE


I -         TUŽBA JE POVUČENA


II -        OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od __________ dinara, u roku od 8 dana.