NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA POTREBNIH RADI VOĐENJA PARNICE

(Član 150. ZPP) - Varijanta 2

Troškovi prevoda dokaza - član 232. stav 2. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:REŠENJEI -         TUŽBA JE POVUČENA


II -        OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od __________ dinara, u roku od 15 dana.