NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA POTREBNIH RADI VOĐENJA PARNICE - Varijanta 2

Troškovi prevoda dokaza - član 232. stav 2. ZPP

(Član 150. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U _______________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz ___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:
REŠENJEI - TUŽBA JE POVUČENA


II – OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od __________ dinara, u roku od 15 dana.