NAKNADA TROŠKOVA PREVODA DOKAZA

(Član 150. i član 232. stav 2. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:REŠENJEI  -         TUŽBA JE POVUČENA


II -         OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od __________ dinara, u roku od 15 dana.