Naredba o izmeni naredbe o veštačenju u pogledu sastava komisije veštaka

Član 117. stav 5. ZKP
K. br. __________
VIŠI SUD u ______________, predsednik veća - sudija _________________, sa zapisničarem __________________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ____________________ iz ___________________, zbog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja iz člana 359. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ) doneo je dana __________ godineN A R E D B U