Naredba o ponovljenom veštačenju - tzv. "super veštačenje" i rekonstrukciji

uz prisustvo veštaka saobraćajne struke

Član 124. ZKP u vezi sa članom 117. stav 5. i članom 118. stav 1. ZKP


K. br. _____

VIŠI SUD u _____________, predsednik veća - sudija _____________________ sa zapisničarem  _________________, u krivičnom predmetu protiv optuženog ____________, iz _____________, ulica _____________________, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz člana 297. stav 2. u vezi sa članom 289. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), po optužnici Višeg javnog tužioca __________ Kt. br. _____ od ____________ godine, nakon održanog glavnog pretresa na dan ___________ godine, na kome je doneto rešenje da se odredi nova rekonstrukcija i ponovljeno super veštačenje od strane veštaka saobraćajne struke, posle glavnog pretresa dana ____________ godine, doneo je