Naredba o pretresanju stana

Član 155. ZKP


Ki-Kri. br. __________


VIŠI SUD u _______________, sudija za prethodni postupak u krivičnom postupku protiv osumnjičenog - okrivljenog _______________  iz ______________, zbog krivičnog dela ________________ iz člana  ________ doneo je dana __________ godine