Naredba o puštanju okrivljenog iz pritvora posle pravnosnažnosti

rešenja o prihvatanju jemstva

Član 202. u vezi sa članom 205. stav 1. ZKPKi. __________
Viši sud u _________, sudija za prethodni postupak ______________, sa zapisničarem _____________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih 1)__________________ i 2)___________________, oba iz ______________, zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), posle donošenja rešenja o prihvatanju ponuđenog jemstva Ki. br. ________ od __________ godine od strane Višeg suda u ______________ koje je postalo pravnosnažno __________ godine i RGZ Služba za katastar nepokretnosti u __________ od __________ godine doneo jeN A R E D B U