Naredba o uzimanju uzorka krvi i urina

Član 141. stav 2. ZKPKt. br. _______________
VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO ____________, zamenik VJT _________________, u pretkrivičnom postupku prema osumnjičenom __________________ iz ______________, vlasnik ____________________, zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju iz člana 113. u vezi sa članom 30. Krivičnog zakonika (KZ) doneo je dana ____________________ godine
N A R E D B U