Naredba o veštačenju od strane veštaka ekonomsko-finansijske struke

Član 117. stav 5. i 118. stav 1.ZKP

K. br. _______________
VIŠI SUD u _______________, predsednik veća sudija ________________, sa zapisničarem ________________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ________________ iz ________________, zbog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja iz člana 359. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), doneo je dana __________ godine