Naredba o veštačenju od strane veštaka neuropsihijatra

Član 117. stav 5. i član 118. stav 1. ZKPK. br. __________
OSNOVNI SUD u _____________, predsednik veća - sudija ____________________, sa zapisničarem ________________, u krivičnom predmetu protiv optuženog _______________, iz _____________, ulica ______________ broj ___, zbog krivičnog dela nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 3. u vezi stava 2. i 1. Krivičnog zakonika (KZ), po optužnici Osnovnog javnog tužilaštva __________ Kt. br. _________ od __________ godine, doneo je dana __________ godine
N A R E D B U