Naredba o veštačenju od strane veštaka sudsko-medicinske struke

Član 117. stav 5. i član 118. stav 1. ZKPK. _______VIŠI SUD u _____________, predsednik veća - sudija _______________, sa zapisničarem _____________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih 1)____________,  2)____________, 3)_____________ i 4)____________, svih radnika MUP RS PU ____________ zbog krivičnog dela teške telesne povrede iz člana 121. stav 3. u vezi sa st. 2. i 1. Krivičnog zakonika (KZ), doneo je dana __________ godineN A R E D B U


I. NAREĐUJE SE veštačenje u ovoj krivično-pravnoj stvari od strane veštaka sudsko-medicinske struke.