NEMOGUĆNOST PRODUŽETKA SUDSKOG ROKA - Varijanta 1

(Član 105. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U _______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ___________________________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ______________________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana _________ godine, van ročišta sledeće:REŠENJEI –         SMATRA SE DA JE TUŽBA POVUČENA.