NEMOGUĆNOST PRODUŽETKA SUDSKOG ROKA - Varijanta 2

(Član 105. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz ______________, protiv tuženog _______________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI -         TUŽBA SE ODBACUJE i UKIDAJU SE radnje sprovedene u postupku, kao i platni nalog ovoga suda Pl. br. ______/__ od _________godine.