NEMOGUĆNOST PRODUŽETKA SUDSKOG ROKA - Varijanta 1

(član 105. ZPP)GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___
OSNOVNI SUD U ___________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz _____________, protiv tuženog _______________________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana _________ godine, van ročišta sledeće:REŠENJEI – SMATRA SE DA JE TUŽBA POVUČENA.