NEMOGUĆNOST PRODUŽETKA SUDSKOG ROKA - Varijanta 2

(član 105. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ___________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _____________, protiv tuženog ______________________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I -         TUŽBA SE ODBACUJE i UKIDAJU SE radnje sprovedene u postupku, kao i platni nalog ovoga suda Pl. br. ______/__ od _________godine.