NEMOGUĆNOST ZADRŽAVANJA STVARNE NADLEŽNOSTI POSLE OBUSTAVE LIKVIDACIJE 

(Član 15. stav 2. i član 17. stav 1. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ______________, protiv tuženog _______________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI -         PRIVREDNI SUD U ______________ OGLAŠAVA SE STVARNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II -         Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Osnovnom sudu u _____________, kao stvarno i mesno nadležnom.