NEPOSTOJANJE KONKURENCIJE DVE ISKLJUČIVE MESNE NADLEŽNOSTI  

Nepostojanje konkurencije dve isključive mesne nadležnosti - obe stranke u stečaju ili likvidaciji - "Postupak o osporenom potraživanju"

(Član 91. stav 4. i član 118. stav 2.  Zakona o stečaju i član 57. ZPP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U _________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ___________, protiv tuženog __________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ________________, radi utvrđenja osporenog potraživanja, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I -         Privredni sud u ___________ OGLAŠAVA SE MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II - Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Privrednom sudu u ______________, kao stvarno i mesno nadležnom.