Neslaganje sudije za maloletnike sa zahtevom za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku 


Član 63. stav 1. ZMRepublika Srbija

VIŠI SUD _____________

Kim. ___________

______________

______________
APELACIONI SUD _________________

- Veću za maloletnike -
Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (ZM), sudija za maloletnike Višeg suda u ____________________, izjavljuje:
N E S L A G A N J E


Sa zahtevom za pokretanje pripremnog postupka Višeg javnog tužilaštva ___________ Ktm. br. _________ od _____________ godine, prema _______________ iz _________________, zbog krivičnog dela prikrivanja iz člana 221. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ).