NEUPLATA AKTORSKE KAUCIJE - FIKCIJA POVLAČENJE TUŽBE

(Član 84. stav 2. MPP Zakona)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ______________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana _________ godine, van ročišta sledeće:REŠENJEI – SMATRA SE DA JE TUŽBA POVUČENA.