NEUPLATA AKTORSKE KAUCIJE - FIKCIJA POVLAČENJE TUŽBE 

(Član 84. stav 2. MPP Zakona)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ______________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz ________________, radi ________________________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je dana _________ godine, van ročišta sledeće:REŠENJEI – SMATRA SE DA JE TUŽBA POVUČENA.