PRIMER OBAVEŠTENJA O IZMENI VREMENA 

ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 


_________________________________________________

(ime i prezime zaposlenog)


________________________________