PRIMER OBAVEŠTENJA O REZULTATIMA

IZBORA KANDIDATA PO OGLASU_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum)                                                

      

_________________________________________________

(ime i prezime učesnika oglasa)

                                                                                                                                                                                                  

_______________________________________

(mesto, ulica i broj)