PRIMER OBAVEŠTENJA (SINDIKATU)

O PROMENI POSLODAVCA _______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 


      

_________________________________________________

                                                         (naziv sindikata)

_______________________________________

(mesto, ulica i broj)Predmet: Obaveštenje o postupku promene poslodavca.