OBEZBEĐENJE PARNIČNIH TROŠKOVA - AKTORSKA KAUCIJA - Varijanta 1

(Čl. 82. - 85. MPP Zakona)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       VIŠI SUD U ________________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ___________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, radi povrede žiga i naknade štete, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI -         ODBIJA SE zahtev tuženog za obezbeđenje parničnih troškova.