OBEZBEĐENJE PARNIČNIH TROŠKOVA - AKTORSKA KAUCIJA - Varijanta 2

(Čl. 82. - 85. MPP Zakona)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___

       VIŠI SUD U ________________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz __________________, protiv tuženog __________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI -         ODBIJA SE zahtev tuženog za obezbeđenje parničnih troškova.