OBEZBEĐENJE PARNIČNIH TROŠKOVA - AKTORSKA KAUCIJA - Varijanta 3

(Čl. 82. - 85. MPP Zakona)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženih: 1. _________________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ______________________________, i 2. ___________________________________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz _____________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE

 

I – ODBIJA SE zahtev drugotuženog za obezbeđenje parničnih troškova.


II – ODBIJA SE prigovor međunarodne nenadležnosti domaćeg suda.