OBEZBEĐENJE PARNIČNIH TROŠKOVA - AKTORSKA KAUCIJA - Varijanta 3

(Čl. 82. - 85. MPP Zakona)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       VIŠI SUD U ____________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, protiv tuženih: 1. ____________________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ____________________________, i 2. ___________________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _______________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE

 


I  –         ODBIJA SE zahtev drugotuženog za obezbeđenje parničnih troškova.


II –        ODBIJA SE prigovor međunarodne nenadležnosti domaćeg suda.