OBEZBEĐENJE PARNIČNIH TROŠKOVA - AKTORSKA KAUCIJA 

(čl. 82 - 85. MPP Zakona)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U _________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ______________________, radi _________________, vrednost predmeta spora _____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I - ODBIJA SE zahtev tuženog za obezbeđenje parničnih troškova.