OBEZBEĐENJE PARNIČNIH TROŠKOVA - AKTORSKA KAUCIJA 

(čl. 82 - 85. MPP Zakona)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___


OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženih: 1. ______________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ________________, i 2. __________________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara u toku pripremanja glavne rasprave, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

 

I – ODBIJA SE zahtev drugotuženog za obezbeđenje parničnih troškova.


II – ODBIJA SE prigovor međunarodne nenadležnosti domaćeg suda.