OBUSTAVLJANJE POSTUPKA U SLUČAJU DA JE STRANKA ZADOVOLJNA NAKNADNO DONETIM AKTOM

(čl. 29. st. 3. ZUS-a)
Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

Beograd
UPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija _________________, predsednika veća, _________________ i __________________, članova veća, sa savetnikom Upravnog suda ___________________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tu­žbi tužioca _______________ iz _____________, ul. ______________ br. ____ protiv rešenja Republičke uprave javnih prihoda, organizaciona jedinica Centar iz ________________ br._____ od ___________. godine, u predmetu poreza, u nejavnoj sednici veća, održаnој dana ___________. godine, doneo je
R E Š E N J EPOSTUPAK SE OBUSTAVLJA