ODBACIVANJE TUŽBE JER JE OSPORENI AKT PONIŠTEN PO TUŽBI DRUGE STRANKE

(Čl. 26. st. 1. tač. 5 i st. 2. ZUS-a)Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

BeogradUPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija _______________, predsednika veća, _______________ i ________________, članova veća, sa savetnikom suda ________________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca "Srbijašume" iz Beograda, šumsko gazdinstvo ______________ iz ______________ protiv rešenja Ministarstva finansija i ekonomije iz Beograda br. _________ od _____________, u predmetu samovlasnog zauzeća zemljišta, uz učešće zainteresovanog lica ______________ iz _______________, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana ____________. godine, doneo jeREŠENJEТUŽBА SE ODBACUJE