ODBACIVANJE TUŽBE KAO NEBLAGOVREMENE

(Čl. 26. st. 1. tač. 1. u vezi st. 2. ZUS-a)
Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

Beograd
UPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija _________________, predsednika veća i __________________ i ___________________, članova veća, sa savetnikom Upravnog suda ___________________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca ________________ iz _______________ ul. _______________ br. ____ protiv rešenja Ministarstva trgovine i turizma Republike Srbije iz _____________ broj ____ od ___________. godine, u predmetu inspekcijskih mera, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana _____________. god., doneo jeR E Š E N J E


TUŽBA SE ODBACUJE