ODBACIVANJE TUŽBE KAO NEUREDNE

(Čl. 25. st. 2. i 3. ZUS-a)Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

BeogradUPRAVNI SUD u Beogradu, u veću, sastavljenom od sudija _________________, predsednika veća, ____________________ i ____________________, članova veća, sa savetnikom Upravnog suda ____________________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca ___________________ iz ________________, ul. _____________ br. _____, protiv rešenja Republičkog geodetskog zavoda iz ________________ u predmetu katastra, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana _______________. godine, doneo je
R E Š E N J E


TUŽBA SE ODBACUJE