ODBACIVANJE TUŽBE PODNETE PRE VREMENA

l. 26. st. 1. tač. 1. ZUS-a)Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

BeogradUPRAVNI SUD u Beogradu, i to sudija pojedinac _____________ sa savetnikom Upravnog suda __________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca _________ iz ___________ ul. ______________ br. ___ protiv rešenja Ministarstva trgovine, turizma i usluga Republike Srbije, zbog nedonošenja rešenja u predmetu inspekcijskih mera, doneo je dana _____________R E Š E N J E


TUŽBA SE ODBACUJE