ODBACIVANJE TUŽBE PROTIV PRIVREDNOG DRUŠTVA U LIKVIDACIJI 

(član 350. stav 3. i  član 351. stav 3. Zakona o privrednim društvima)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___
       

OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ______________, protiv tuženog _______________________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, po prethodnom ispitivanju tužbe, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -         TUŽBA SE ODBACUJE i UKIDAJU SE radnje sprovedene u postupku, kao i rešenje ovoga suda Iv. br. ______/__ od _________ godine u obavezujućem delu.