ODBACIVANJE TUŽBE PROTIV PRIVREDNOG DRUŠTVA U LIKVIDACIJI 

(Član 350. stav 3. i  član 351. stav 3. Zakona o privrednim društvima)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, po prethodnom ispitivanju tužbe, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI - TUŽBA SE ODBACUJE i UKIDAJU SE radnje sprovedene u postupku, kao i rešenje ovoga suda Iv. br. ______/__ od _________ godine u obavezujućem delu.