ODBACIVANJE TUŽBE PROTIV PRIVREDNOG DRUŠTVA U LIKVIDACIJI

(Član 350. stav 3. i  član 351. stav 3. Zakona o privrednim drustvima)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, po prethodnom ispitivanju tužbe, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI -         TUŽBA SE ODBACUJE i UKIDAJU SE radnje sprovedene u postupku, kao i rešenje Osnovnog suda u _________ Iv. br. _____/__ od ________ godine u obavezujućem delu.