ODBACIVANJE TUŽBE ZA PONAVLJANJE UPRAVNO SUDSKOG POSTUPKA 
JER STRANKA NIJE UČINILA VEROVATNIM OSNOV ZA PONAVLJANE

(Čl. 60. ZUS-a)
Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

Beograd
UPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija ________________, predsednika veća, _______________ i ________________, članova veća, sa savetnikom Upravnog suda _________________, zapisničarem, u upravnom sporu po tužbi tužioca ___________ iz ____________ ul. ______________ br. ____ protiv rešenja Glavnog inspektora finansijske policije Republičke uprave javnih pri­hoda br. ________ od __________. godine, u predmetu inspekcijskih mera, rešavajući po tužbi za ponavljanje upravno sudskog postupka koju je podneo __________________ iz ________________ ul. ___________________ br. ________, protiv presude Upravnog suda U-_________/_____ od ________________. godine, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana _______________. godine, doneo je


R E Š E N J ETUŽBA SE ODBACUJE