ODBACIVANJE TUŽBE ZATO ŠTO OSPORENI AKT NIJE UPRAVNI AKT

(Čl. 26. st. 1. tač. 2. i st. 2. ZUS-a)Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

BeogradUPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija ________________, predsednika veća, _______________ i _________________, članova veća, sa savetnikom Upravnog suda, __________________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca _________________ iz _______________ ul. ____________ br. ___, protiv rešenja Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije br. _______ od _________________. godine, u predmetu otkaza ugovora o zakupu poslovnog prostora, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana ________________. godine, doneo jeR E Š E N J E


TUŽBA SE ODBACUJE