ODBACIVANJE TUŽBE ZBOG NEIZJAVLJIVANJA ŽALBE 

U UPRAVNOM POSTUPKU

(Čl. 26. st. 1. tač. 6. i st. 2. ZUS-a)Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

Beograd
UPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija ______________, predsednika veća, _________________ i _______________, kao članova veća, sa savetnikom Upravnog suda _________________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca ________________ iz ______________, ul. _______________ br. _____ protiv rešenja Republičke uprave javnih prihoda, organizacione jedinice Centar Beograd, Odeljenja finansijske policije ____________ br.  ______ od ________________. godine, u predmetu inspekcijskih mera, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana _____________. godine, doneo jeR E Š E N J ETUŽBA SE ODBACUJE