ODBACIVANJE TUŽBE ZBOG NEPOSTOJANJA POVREDE PRAVA 
ILI NA ZAKONU ZAŠTIĆENOG PRAVNOG INTERESA

(Čl. 26. st. 1. tač. 4. i  st. 2. ZUS-a)Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

Beograd
UPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija ________________, predsednika veća, _______________ i ________________, članova veća, sa savetnikom Upravnog suda _______________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tu­žbi tužioca Javnog pravobranioca Opštine _____________ protiv reše­nja Ministarstva za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i građevinarstvo, ________________ okrug iz ______________ br. ____ od _____________. godine, u predmetu građevinske dozvole, uz učešće zainteresovanog lica _____________ iz ____________ ul. __________ br. _____, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana __________. godine, doneo je
R E Š E N J E


TUŽBA SE ODBACUJE