ODBACIVANJE TUŽBE ZBOG PRAVOSNAŽNO PRESUĐENE STVARI

(Čl. 26. st. 1. tač. 7. i st. 2. ZUS-a)
Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

Beograd

UPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: ________________, predsednika veća, _______________ i ________________, sa savetnikom Upravnog suda _________________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca ______________ iz _______________, ul. _________________ br. _____ protiv rešenja Republičke uprave javnih prihoda, Centar iz Beograd, br. _______ od ______________. godine, u predmetu poreza, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana __________. godine, doneo jeR E Š E N J E


TUŽBA SE ODBACUJE