ODBACIVANJE TUŽBE ZBOG ĆUTANJA UPRAVE JER NISU PRILOŽENI SVI DOKAZI

(Čl. 26. st. 1. tač. 3 i st. 2. ZUS-a)Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

BeogradUPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija _______________, predsednika veća, _______________ i ________________, članova veća, sa savetnikom suda ________________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca ______________ iz _______________ ul. _______________ br. ____ protiv Ministarstva finansija i ekonomije iz Beograda, zbog ćutanja uprave, u predmetu eksproprijacije, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana ____________. godine, doneo jeREŠENJEТUŽBА SE ODBACUJE