ODBIJANJE ODLAGANJA  IZVRŠENJA KONAČNOG UPRAVNOG AKTA ZBOG PODNETE TUŽBE U UPRAVNOM SPORU

(Čl. 23. st. 2. i 4. ZUS-a)Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

Beograd
Upravni sud u Beogradu u veću sastavljenom od sudije _____________, predsednika veća, i sudija _____________, _______________, članova veća sa savetnikom Upravnog suda ________________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca _________ iz __________ ul. _____________ br. ______, protiv rešenja Republičke uprave javnih prihoda, regionalni centar _________, br. ____ od ____________, u predmetu poreza odlučujući po zahtevu tužioca za odlaganje izvršenja prvostepenog izvršnog rešenja ___________ br. ____ od __________, u nejavnoj sednici veća održanoj dana ___________ doneo jeREŠENJEOdbija se zahtev za odlaganje izvršenja prvostepenog izvršnog rešenja Republičke uprave javnih prihoda, organizacione jedinice iz _________, br. ____ od ____________,